Andromache – Ela – Cyprus 🇨🇾 – OMV – Eurovision 2022